Författare: Henrik Persson

När jag föreläser och utbildar kring utmanande beteenden, hot och våld i vård och omsorg, börjar jag alltid med medarbetargruppen. Oss själva. När bidrar vi på ett sätt som förebygger och dämpar och när bidrar vi med det motsatta? Kan vi någon gång vara den direkta orsaken när utmanande beteenden, hot och våld uppstår? Självklart kan vi det.

Jag tänker att i varje situation där jag möter en brukare, patient, klient eller vad vi kallar dom som vi ska hjälpa och stötta, har jag ett ansvar och flera möjligheter. Jag tänker också att i dessa möten har jag som personal ett större ansvar än den jag möter för vad som ska ske härnäst.

Antagligen kan jag inte räkna med att den jag möter alla gånger ska agera förnuftigt eller rationellt, men det måste jag. Därför blir det till största delen mitt ansvar som personal att hantera det som är eller uppstår. Detta kan å ena sidan kännas betungande, men å andra sidan ger det oss också en oändlig mängd möjligheter. Möjligheter att försöka påverka och styra vad som ska hända härnäst. Vi kommer inte alltid lyckas men vi kan alltid försöka.

Min utbildning, Trygg & Säker, kommer ur SLSOs utbildning Bergenmodellen. Bergenmodellen är en modell som använt inom SLSO psykiatri i snart 20 år för att förebygga och hantera hot och våld inom psykiatrin och som hela tiden har omformats och utvecklats i takt med nya rön och ny kunskap.

Efter att ha utbildat inom Bergenmodellen i 6 år på SLSO slutade jag där och gick i stället till ett LSS boende. Jag använde då den grund jag lärt ut kring och som bestod i ett lågaffektivt och relationsbyggande arbete och omformade utbildningen till att bli bredare och mer generell för att passa personal både inom ren psykiatri och olika former av LSS insatser. Jag har sedan utvecklat min modell ytterligare så att jag nu utbildar allt från öppen-, akut- och rättspsykiatri, dagliga verksamheter, demensvård, specialskolor, akutboende för personer med pågående missbruk, skyddade boenden, HVB hem, LSS boenden m.m.

I grunden handlar det ändå alltid om bemötande, en grundläggande stabil struktur för arbetet, en väl fungerande arbetsgrupp, lågaffektivt bemötande och att bygga relationer med dom vi ska stötta och hjälpa. Har vi denna grund kan vi möta och hjälpa människor i alla dessa typer av verksamheter.

En viktig del jag tagit med från Bergenmodellen är att lära i dialog. Jag ska inte komma som en klok person som ska berätta hur man ska göra på arbetsplasten för att lyckas. I stället ska jag starta diskussioner kring arbetet och ev utmaningar så att man i stället hittar lösningar i gruppen.

En kursledare eller föreläsare är i verksamheten en mycket begränsad tid. Övrig tid ska man klara att lösa sina uppgifter, inte själva, men i gruppen, med hjälp av varandra. Det är det som är målet med mitt arbete.

Självklart har jag tankar och idéer som jag delar och som driver kursen eller föreläsningen framåt men det måste också landa i den egna verksamheten och den egna vardagen för att det sedan ska kunna leva kvar och utvecklas i verksamheten.

Jag hjälper till att lyfta vad som är viktigt, repetera allt det ni redan kan men också tillföra lite nytt och kanske på ett nytt sätt med målet att ni sedan ska ha ytterligare några verktyg att själva kunna fortsätta hjälpa och stötta in i framtiden.

Henrik Persson föreläser om trygg och säker vård och omsorg. Hans föreläsningar ger verktyg att både förebygga och hantera utmanande beteende, hot och våld. Han har en bakgrund inom psykiatrin.