Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Christer BorgKontakta

LEG PSYKOLOG, FÖRELÄSARE, TERAPEUT, HANDLEDARE

Fotograf: Anna Hult

Christer Borg föreläser om människor. Hur våra val och beslut påverkas av våra känslor. Hur vi med mod kan stå upp för våra värderingar och mål trots att det kan väcka obehag. Hur vi kan utmana de rädslor som hindrar oss. Utifrån denna grund har Christer en bredd av ämnen; från konflikter, stress och kris, arbetsgruppsykologi, prestation och professionellt förhållningssätt till relationer och kommunikation, utvecklingspsykologi och värdet i att våga vara sårbar, ta risker och kunna härbärgera osäkerhet. I sitt yrke som leg. psykolog och psykoterapeut hjälper Christer företag och individer med att förändra sina relationer och sin kommunikation i grunden. Han har haft många längre uppdrag för myndigheter och andra större företag både som utbildare och handledare. Några av hans tidigare uppdragsgivare inkluderar SU/Sahlgrenska, Chalmers, Securitas, Avonova, SIS, Confex, Kriminalvården med flera. Han har en stor passion för att nå ut med psykologisk kunskap och driver sedan 2015 Psykologer Föreläser som blivit en succé med fullsatta event.

 Läs blogginlägg av Christer Borg

.

Erbjudande via Curemo:  Boka Christer Borg för en skräddarsydd föreläsning + en inkluderad workshop utan extra kostnad. En workshop är nästa steg i förändringsarbetet och hjälper ert team/organisation att nå önskat resultat. För att ta del av erbjudandet klicka på ”Mer info”.

Mer info

Presentation

Christer utgår från en syn på människan där denna inte bara ses i sin nuvarande livssituation utan också är summan av sin samlade historia. En av hans drivkrafter ligger i att kunna erbjuda psykologisk kunskap som ger kunskaper och insikter kring de möjligheter vi har till utveckling och förändring – och i att acceptera det vi inte kan förändra.

”Om vi med civilkurage kan granska den tillvaro vi lever i så är första steget taget.”

Hans föreläsningar är fyllda med fakta, beskrivande exempel och anekdoter. Men även av berättelser som berör, där åhörarna kan relatera till den egna vardagen – både yrkesmässigt och privat. Som yrkesperson blir han ofta uppskattad för sitt engagemang och sin professionalitet.

Christer är mycket erfaren och kunnig inom sina ämnesområden och har samtidigt ett intresse för improvisationsteater och att utveckla formerna för att förmedla kunskap till sin publik vilket också gör hans föreläsningar intressanta och inspirerande. Han ger många exempel på vanliga beteenden som vi låter hindra eller försvåra för oss att göra det vi egentligen vill. Han har en rak och transparent stil där han sätter ett stort värde i att uppdraget formas och levereras utifrån kundens önskemål och syfte. Innehållet i hans föreläsningar grundar sig genomgående i vedertagen och evidensbaserad psykologisk kunskap och forskning.

”När jag exempelvis talar om gruppens tysta agenda så får åhörarna insikter och kunskaper om vilka psykologiska faktorer som påverkar arbetsgruppen. När jag beskriver hur våra tidiga erfarenheter av relationer påverkar oss väcks funderingar om det egna relationsmönstret.”

Utöver sina erfarenheter från patienter, arbetsgrupper, chefer och studenter samt akademiska kunskaper har Christer genomgått personliga kriser som fördjupat hans yrkesmässiga kunskaper. På 80-talet fick han tinnitus och för cirka 10 år sedan en hjärnblödning efter en fallolycka. Efter att ha genomgått processen av chock, sorg, bearbetning och habituering lever han idag med tinnitus och kroniska skador på balans och perception. Detta har gett Christer en personlig förståelse för människor som tvingas acceptera oåterkalleliga förluster och finna ett sätt att leva vidare.

Som psykoterapeut har Christer bland annat vidareutbildat sig inom korttidsterapi (ISTDP), Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Som organisationspsykolog har han bland annat en längre utbildning på Risling Partners i konsultativ arbetsmetodik samt UGL-utbildning (Utbildning Grupp Ledare). Han har lång erfarenhet av att arbeta med människor i olika livssituationer, såväl yrkesmässiga som privata. Den psykoterapeutiska verksamheten har gett inblick i människors yrkesmässiga och privata vardag vilket utgör en grund i Christers uppdrag som handledare, utbildare, konflikthanterare och föreläsare.

Sedan 2016 utbildar Christer nationellt ledare i orienteringsklubbar på uppdrag av Svenska Orienteringsförbundet. Han har med en klubbkamrat skapat ett kurskoncept för vuxna nybörjare som blivit mycket uppskattat och använt. Christer är själv aktiv tävlingsorienterare sedan 70-talet.

Christer erbjuder även workshops, kurser och öppna föreläsningar och kan hålla sina föreläsningar som webbisar eller live-streamat.

Läs mer om Christer Borg och Psykologer föreläser.

Förslag på föreläsningar med Christer Borg

 • Är du värd att bli älskad? – om skam och sårbarhet.
 • Inre värld och yttre verklighet – om anknytning, relationer och känslomässiga mönster.
 • Vad styr arbetsgruppen? – om den tysta agendan.
 • Har vi de relationer vi önskar? – om upprepningsmönster.
 • Är klienten i fokus? – om professionellt förhållningssätt.
 • Kameleont eller psykopat? – om att finna sin roll.
 • Svårt att prestera? – om stressens påverkan.
 • Kriskunskap och krisstöd – när det oväntade sker.
 • Kommunikation – det vi inte kan tala om kan vi inte heller förändra.
 • Konflikthantering – konflikter uppstår när vi inte kan prata om olikheter.
 • Stress- och krispsykologi – hur vi påverkas och kan förebygga dem.
 • Gruppsykologi – om den dolda agendan på jobbet och hemma.
 • Relationer – hur vi psykologiskt kan förstå och förändra.
 • Utvecklingspsykologi – de viktiga faktorerna ur ett anknytningsperspektiv.
 • Personlighetsstörningar – hur vi kan möta, förstå och bistå människor med tidiga problem.

 

Vad styr arbetsgruppen? – Om den tysta agendan

Vad finns under ytan i arbetsgruppen? Är det den formella ledningen som styr eller finns det informella grupper eller individer som har den egentliga makten? Har det skapats normer som påverkar bortom de formella reglerna, normer som ingen beskriver men som blir tydliga då någon bryter mot dem? Finns det konflikter som alla känner till men som aldrig nämns på möten eller då alla är samlade? Finns det syndabockstänkande?

Ovanstående fenomen är exempel på faktorer som kan dränera en arbetsgrupp på energi, engagemang och kreativitet.Detta kan skapa dålig stämning, misstro och otrygghet. I föreläsningen ges exempel och beskrivningar på hur dessa fenomen kan ta sig uttryck. Syftet är att därigenom belysa och lyfta fram nödvändigheten av att sätta ord på den dolda agendan som en utgångspunkt och förutsättning för förändring. Vidare ges konkreta råd avseende hur man kan arbeta med en sådan förändring.

 

Är kunden i fokus? – Om professionellt förhållningssätt

Har tiden för att arbeta med kundrelationen minskat? Har administrationen ökat på bekostnad av tiden för kundkontakt? Har arbetsuppgifter successivt lagts till utan att andra har försvunnit? Går det generellt åt för mycket tid till interna rutiner, beslutsprocesser och konflikter?

Ett professionellt förhållningssätt grundar sig i verksamhetens och arbetsuppgifternas syfte och mål samt de etiska och moraliska principer som värderas i sammanhanget. Ibland kan det dock vara svårt för den enskilde medarbetaren, eller för en hel grupp att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt. I föreläsningen ges ett psykologiskt perspektiv på faktorer som kan skapa och vidmakthålla detta problem och hur det påverkar möjligheterna att nå uppsatta mål. Exempel på hur man kan arbeta med att återupprätta och vidmakthålla detta ges och diskuteras.

 

Att lyssna – Om närvaro i professionella samtal

Ämnet för föreläsningen är konsten att lyssna. Hur ofta upplever vi att motparten inte lyssnar på oss? Hur många av oss har varit på ett möte där det är ”huggsexa” om ordet och ett mycket lågt lyssnande då alla är upptagna av att få säga sitt? Kanske har du upplevt samtal och diskussioner där parterna har varsin monolog men där det inte blir någon dialog?

Att lyssna, både professionellt och privat, ställer krav på oss att ibland kunna avvakta med vår egen agenda för att säkerställa att vi verkligen förstår vad den andre säger. Oavsett syftet och målet med samtalet så måste vi kunna ”härbärgera” vår egen otålighet att få säga vårt till förmån för att motparten skall få tala till punkt. I föreläsningen ges exempel från arbetsplatser och privata situationer på hur svårigheten att lyssna tar sig uttryck. Ett flertal tekniker och enkla övningar beskrivs som syftar till att öka förmågan att lyssna och därmed få en avsevärt bättre kommunikation.

 

Kameleont eller psykopat? – Om att finna sin roll

Har medarbetare, kollegor eller vänner ett ”kameleontbeteende” på så sätt att de överanpassar sig till hur de uppfattar förväntningarna på dem? Innebär det att de ger upp för mycket av sin karaktär, kompetens och erfarenhet? Har, å andra sidan, personer i din omgivning ett beteende som inte tar någon hänsyn till rådande förväntningar, kulturer och normer? Gör de som de vill utan hänsyn till andra? Begreppet ”psykopat” har kommit att alltmer florera i vårt vardagsspråk som ett uttryck för när vi uppfattar en individ som självupptagen och utan empati och medkänsla för andra. Varför beter sig människor på dessa sätt?

Föreläsningen tar upp utvecklingspsykologiska perspektiv på dessa beteenden och exempel på hur man kan bemöta och stödja personer med dessa svårigheter. Generellt bidrar inte dessa beteenden till att upprätta och utveckla bra relationer och arbetsgrupper utan tenderar att cementera roller och förhållningssätt som ger en negativ inverkan på gruppens effektivitet och på den psykosociala arbetsmiljön.

 

Konflikthantering – Att förebygga och lösa

Föreläsningen utgår från perspektivet att det inte är olikheten i våra uppfattningar, ståndpunkter, tankar och känslor som är grunden till konflikter – det är oförmågan/svårigheten att kommunicera om dessa skillnader. Därmed är inte lösningen att vi skall tycka lika utan det är att (åter)upprätta kommunikationen. Ofta aktiveras starka känslor då vi upplever att vi har disparata och oförenliga ståndpunkter och ju mindre parterna kommunicerar om det som berör och upprör, ju mer utrymme för föreställningar och fantasier om motparten. Om detta pågår under längre tid kan det leda till kulturer där kommunikationen om väsentligheter upphört och det är de förutfattade meningarna som styr interaktionen.

Utifrån den norske psykologen Jan Atle Andersens 30-åriga arbete med konflikter beskrivs såväl olika konfliktmönster och de berördas ansvar. Stor vikt läggs vid att presentera förebyggande åtgärder och verktyg för att hantera och lösa uppkomna konflikter.

"Christer är en lysande föreläsare. Han har förmågan att skapa engagemang och inspirera sina åhörare. Christer använder intressanta och annorlunda pedagogiska metoder som i sin tur ger kunskapsutveckling i gruppen av åhörare. Samtliga åhörare ger Christer högsta betyg i de utvärderingar som görs efter varje utbildning. Genom sitt sin källa av kunskap har Christer bidragit till ökad insikt och förståelse för människans utveckling hos alla våra kursdeltagare."

- Helena Lönnkvist (f.d. Chef Utbildningsenheten), Kriminalvården Väst

"Jag är imponerad av hur Christer kunde få fram så mycket information, från personer som normalt inte delger någon sina tankar. Det har hjälp oss i att utveckla vårt bolag."

- Eja Andersson (Aukt. revisor), BakerTilly

"Christer berör som talare. Genom att generöst bjuda på sig själv öppnar han lyssnarens hjärta och sinne. Han skapar en varm stämning hos sin publik, en önskan att utvecklas. Genom sin djupa kunskap inom psykologi känner man som lyssnare sig påfylld av kunskap och insikt, helt enkelt djupt berikad!"

- Katarina Laundy ( Leg. Psykolog Doktorand i medicinsk vetenskap), Sahlgrenska Akademin

"Christers utbildningsdelar har varit några av de mest uppskattade i Kriminalvårdsutbildningen. Han har en bra förmåga att växla mellan teori och praktik och därigenom göra det konkret för den yrkesgrupp han möter."

- Sven-Johan Dahlstrand (Sektionschef), Kriminalvården

"Christer är en engagerad och inspirerande person som bjuder på sig själv och delar med sig av sina många erfarenheter. Han utmanar den enskilde individen och grupper att gå utanför sin bekvämlighetszon för att upptäcka nya sidor hos sig själv och fånga nya perspektiv. Kunder anlitar gärna Christer igen för utveckling av grupper."

- Louise Eriksson (Senior Nationell Key Account Manager/Strategisk Organisationskonsult), Avonova Företagshälsa

Övrig Information

Pris: 13.000 - 20.000 kr

Förslag på innehåll:

Konflikthantering – konflikter uppstår när vi inte kan prata om olikheter.
Kriskunskap och krisstöd – när det oväntade sker.
Gruppsykologi – om den dolda agendan på jobbet och hemma.
Är klienten i fokus? – om professionellt förhållningssätt.
Svårt att prestera? – om stressens påverkan.
Är du värd att bli älskad? – om skam och sårbarhet.
Har vi de relationer vi önskar? – om upprepningsmönster.

Utgår från Göteborg

Svenska

Föreläser inom: Anknytning, Beteenden, Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Förändring, Känslor, Kommunikation, Konflikthantering, Krishantering, Prestation, Psykisk ohälsa, Psykologi, Stress, Workshops

Mer information:


Kunskapsområden:
 • konflikthantering
 • krishantering
 • prestation
 • arbetsgruppens psykologi
 • psykologisk trygghet
 • kommunikation
 • relationer
 • personlighetsstörningar
 • utvecklingspsykologi
 • prof. förhållningssätt
 • anknytning
 • skam och sårbarhet
 • rädsla
 • stress

Intresseanmälan för Christer Borg

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor

Fotograf: Anna Hult

Övrig Information

Pris: 13.000 - 20.000 kr

Förslag på innehåll:

Konflikthantering – konflikter uppstår när vi inte kan prata om olikheter.
Kriskunskap och krisstöd – när det oväntade sker.
Gruppsykologi – om den dolda agendan på jobbet och hemma.
Är klienten i fokus? – om professionellt förhållningssätt.
Svårt att prestera? – om stressens påverkan.
Är du värd att bli älskad? – om skam och sårbarhet.
Har vi de relationer vi önskar? – om upprepningsmönster.

Utgår från Göteborg

Svenska

Föreläser inom: Anknytning, Beteenden, Erbjudande: Boka Föreläsning med inkluderad Workshop, Förändring, Känslor, Kommunikation, Konflikthantering, Krishantering, Prestation, Psykisk ohälsa, Psykologi, Stress, Workshops

Mer information:


Kunskapsområden:
 • konflikthantering
 • krishantering
 • prestation
 • arbetsgruppens psykologi
 • psykologisk trygghet
 • kommunikation
 • relationer
 • personlighetsstörningar
 • utvecklingspsykologi
 • prof. förhållningssätt
 • anknytning
 • skam och sårbarhet
 • rädsla
 • stress
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.