Vi hjälper gärna till att hitta & boka rätt föreläsare. Ring oss på 0707 25 87 24 alt. maila info@curemo.se Välkommen!

Henrik PerssonKontakta

FÖRELÄSARE, UTBILDARE, HANDLEDARE, SAMTALSTERAPEUT
Henrik Persson


Henrik Persson´s föreläsningar om Trygg & Säker vård och omsorg, är på allvar. Det är också uppsluppet och roligt, men framför allt är det angeläget, fängslande och engagerande. Henrik brinner för ämnet att skapa en god vård och omsorg där personal, brukare / klienter och patienter arbetar tillsammans för att få en så gynnsam miljö som möjligt. Arbetet är i slutändan dessutom sådant att det ger verktyg att både förebygga och hantera utmanande beteende, hot och våld. Under resans gång skapar detta dessutom möjligheter till bättre dagar, mer utveckling och ibland t.o.m. utrymme för lite utmaningar. Både för personalen och dem som ska hjälpas och stöttas. Arbetet att få en trygg och säker miljö där vi minimerar utmanande beteende, hot och våld består av många delar och Henrik föreläser om dem alla. Eftersom både formatet och tiden sätter vissa begränsningar har han valt några rubriker han gärna föreläser kring. Hitta ett ämne som passar, eller önska just det ni behöver just nu. Bara formatet sätter gränserna.

Läs inlägg av Henrik Persson om att hantera hot och våld.

Presentation

Henrik Persson brinner för att sprida bra, viktig och användbar kunskap. I rollen som föreläsare men även medarbetare, för närvarande då och då på SCÄ, Stockholms Center för Ätstörningar, men tidigare mellan föreläsningar, utbildningsuppdrag och handledningsuppdrag som medarbetare inom BUP slutenvård, akutpsykiatri, som samordnare på LSS boende m.m. Temat för Henrik har hela tiden varit, både som föreläsare, utbildare och medarbetare en god vård och omsorg som ska leda till ett aktivt och medvetet arbete att förebygga men också kunna hantera utmanande beteenden, hot och våld.

”Utagerande, utmanande beteenden, hot och våld finns ofta i större eller mindre utsträckning med i miljöer där vi möter människor som har svårt med mentalisering och att hantera sina känslor. Vi behöver därför vara väl förberedda för att på bästa sätt kunna möta, bistå och hjälpa dom som inte klarar av detta själva. Kan vi minska eller helt förebygga dessa sätt att hantera sina känslor finns det så mycket att vinna, för alla inblandade. Både för personalen och dom vi är satta att hjälpa och stötta.”

Henrik började sin bana inom psykiatrin och psykologi efter en egen personlig kris vid 40 års ålder. Han började då gå i egen samtalsterapi och fick upp ögonen för det mentala måendet och hur vi kan arbeta med det. Han gick en 4 årig utbildning till terapeut i Danmark och bytte helt bana och började arbeta heltid inom BUP slutenvård efter att bl.a. arbetat som produktionsledare på SVT i 13 år och i andra yrkesroller inom bl.a. tv, teater, film och musik.
Ganska snart på BUP slutenvård fick han möjligheten att utbilda sig till kursledare för Bergenmodellen som är SLSO (Stockholms läns landsting) psykiatris, obligatoriska utbildning för all personal inom SLSO psykiatri för att lära om bemötande och hur vi kan förebygga och hantera hot och våld inom vården. Han utbildades under 6 års tid inom SLSO och tog sedan med sig den erfarenheten och kunskapen när han slutade på BUP för att som samordnare starta ett LSS boende i Hässelby utanför Stockholm.
I den nya miljön bestämde han sig för att omforma Bergenmodellen så att den skulle fungera så väl inom psykiatrin som i öppenvård, på olika former av boenden, dagverksamheter, specialskolor m.m och det är i dessa miljöer han sedan dess utbildat ledare och personal. Utöver det har han även föreläst för och handlett personalgrupper. Totalt har han nu arbetat med detta i 12 år.

”Jag lär ut hur vi genom god vård och omsorg lägger en grund som både förebygger och hanterar utmanande beteende, hot och våld. Vilket i sin tur skapar större trivsel på arbetsplatsen, bättre mående hos dem vi ska finnas där för och möjlighet att arbeta med och fokusera på vårt uppdrag. För att klara av hantera dessa situationer på bästa sätt behöver man bland annat ha rätt förväntan, bygga relationer och förtroende, vara tydlig och pålitlig, jobba enhetligt och tänka säkerhet. Att känna sig förberedd när en hotfull situation uppstår. ”

Förslag på innehåll i en föreläsning med Henrik Persson

Hur lär vi oss i stället för att bara samla mer information?

Henriks modell bygger i grunden på att vi sitter ner en heldag och utifrån trappans tre nivåer tillsammans diskuterar igenom var ni i just er verksamhet befinner er, vart ni önskar vara samt hur ni ska nå dit.

Det går även bra att göra en halvdag eller kortare föreläsning där vi gr igenom delar av heldagskursen.

 

Heldagsutbildning

Det blir mycket repetition men förhoppningsvis även några nya insikter. Allt placerat i en pedagogiskt tydlig modell.

Trappan/pyramiden är ett verktyg för att beskriva arbetsmiljön i alla sina delar. Hur har vi det? Vad är önskvärt? Hur når vi dit?

Henrik utgår från de tre nivåerna i pyramiden och börjar i det fält som vi även lägger mest tid och störst vikt vid, det gröna.
Här finns det förebyggande arbete vi gör varje dag i en ambition att ha en bra och väl fungerande vardag som rymmer allt det vi förknippar med en bra dag och ett väl utfört arbete.

Vi går sedan över i den gula nivån där vi möter någon som är arg, upprörd besviken eller vad det kan vara och vi lär oss hur vi ska bemöta detta på ett sätt som gör att situationen inte eskalerar.

Till sist pratar vi om den röda nivån där vi möter hot och våld och där vi måste veta hur vi ska agera i en sådan situation.
Henrik pratar säkerhet, lite kring lagstiftning men framför allt, hur man på just er arbetsplats ska förbereda er så att ni förhoppningsvis inte kommer dit, men att ni också vet hur ni ska göra om det händer.

Till dagen finns också, om så önskas, en fysisk del där vi tränar några enkla tekniker för att undgå attacker av olika slag samt hur man kan säkra eller ta sig loss från olika grepp och fasthållningar.

Målen för kurs och föreläsning är desamma, att minimera risken för hot eller våld. Vi uppnår detta genom att utgå från triangelns tre fält för att klargöra var man befinner sig idag. Därefter utvecklar vi gemensamt platsspecifika metoder och terminologier som minimerar risken för hot eller våld.
Vi börjar här och nu och jobbar sedan framåt.

 • Utbildning för ledare och medarbetare inom vård, skola och omsorg.
 • Vi utvecklar gemensam kunskap och terminologi som är väl förankrad i verksamheten.
 • Vi lär i dialog med exempel från verksamheten och medarbetarnas erfarenheter. Vi bekräftar det individen redan vet och tillför detta till gruppens lärande.
 • Pyramiden skapar tydlighet och visar hur medarbetarna ska arbeta och agera. Metoden kommer därmed ge framtida vägledning för ev. nödvändiga förändringar och justeringar.
 • Vi försöker lyfta varje medarbetare och identifierare vad denna kan bidra med i verksamheten utifrån sin roll och sina förutsättningar.
 • Utbildningen fungerar som teambuilding. När individen vågar dela i gruppen, stärks tilliten både på individ- och gruppnivå.
 • Henrikg lär ut de juridiska aspekterna vi behöver ha kännedom om i vårt arbete. De metoderna som vi kommer fram till ska vara väl genomtänkta och väl grundade i de lagar och regler vi har att följa.
 • Han lär ut enkla fysiska tekniker som skapar förutsägbarhet och lugn vid ett eventuellt ingripande i syfte att minimera risken för fysiska skador både för medarbetare och brukare.

Att satsa på en heldag där chefer och arbetsledare tillsammans med personalen metodiskt går igenom den egna verksamheten och arbetssituationen, utifrån ett hot- och våldstema är väl investerad tid.

“Varför har jag inte gått den här kursen tidigare?”
– är en av de vanligaste kommentarerna som brukar komma vid kursdagens slut. Deltagarna uppskattar kursen då utbyte av kunskaper och erfarenheter sker i dialog. Genom gruppdynamiken får vi en större förståelse och respekt för varandra och våra olika kunskaper och erfarenheter. Alla kan bidra.

När vi diskuterar med varandra och öppet vågar dela både bra, mindre bra erfarenheter sker något speciellt, vi utvecklas och växer, både som individer och som organisation.

I kursen utgår vi ifrån hot- och våldspyramiden som är ett både enkelt och tydligt verktyg när vi ska analysera och forma verksamheten utifrån den verklighet ni lever i.

LSS i ljuset av tre perspektiv – brukarens, utförarens och juristens

Hur hittar jag den? Skulle det vara möjligt att utöka med en rubrik som är: LSS , Det är ett stort och brett område som skulle kunna innefatta flera olika ämnen du redan marknadsför.
Annars vet jag inte riktigt var den skulle kunna passa in.
LSS i ljuset av tre perspektiv – brukarens, utförarens och juristens –
Skulle jag vilja ändra till:
LSS – att bättre förstå uppdraget och hur vi kan jobba.
Tre perspektiv – brukarens, utförarens och juristens
Under mitt namn och det jag gör vill jag där att det står:
En föreläsning med tre föreläsare. Möt brukaren, utföraren och juristen. En rolig, lärande, inspirerande och tankeväckande föreläsning där du får möta tre olika perspektiv på vård och omsorg inom LSS. Det kommer handla om att se och möta, bli sedd och mött, om attityder och förväntningar, vad uppdraget är, egentligen, och vad som styr och reglerar det.
Presentation:

Möt och lär dig förstå brukaren inom LSS.
I föreläsningen möter vi brukare Sanna Pami Johansson som berättar om sitt liv och hur det är att vara en del av LSS personkrets utifrån ett brukarperspektiv.

Vad tänker utföraren om sitt uppdrag?
Henrik Persson är verksam som omsorgsmedarbetare, utbildare och föreläsare. Han berättar om sin upplevelse av att arbeta med människor som behöver lite mer och annat stöd. Vilken attityd har vi och vilka är våra förväntningar när vi ska arbeta med människor inom LSS?

Och, sist men inte minst, vad är det som gäller egentligen? Vad säger alla lagar och regler som styr LSS?
Jacqueline Bouvin Agstam som är jurist och föreläsare inom LSS-området, tar oss igenom LSS-regleringen – vilka ramar, förpliktelser och möjligheter ger lagstiftningen idag? Hur ser lagstiftarens bakomliggande intentioner ut för LSS?
Föreläsningen avslutas med en frågestund där åhörarna kan ställa frågor kring det som lyfts på föreläsningen.

"Henrik är mycket kunnig, rolig och engagerande föreläsare. Han är också lyhörd för gruppen och får med sig alla på ett mycket positivt sätt."

- Anna Bjurström, Socialförvaltningen, Boende- och behandlingsenheten

"Henrik har stor kunskap som han förmedlar på ett bra sätt. Han kommer med bra förslag och exempel på hur man tex kan bemöta olika typer av beteende. Vi har även Henrik som handledare för personalen och där är han bra på att lyfta oss och ge bra feedback på det arbete vi gör."

- Cecilia Pettersson (Samordnare), Mora Park

"Sporrande föreläsning. Henrik är kunnig och fick ämnet att kännas så intressant."

- Eivor Bergman, Sjuksköterska

"Henrik har en mycket bra röst och är engagerande vilket gör att man verkligen lyssnar och hänger med i det han säger. Jag brukar tröttna och tappa koncentrationen. Det gjorde jag inte idag."

- Maria Persson, LSS dagverksamhet

Övrig Information

Pris: 12.000 - 20.000 kr

Förslag på innehåll:

Hantera ”jobbiga” patienter/omsorgstagare - bygga en kultur som gör att vi kan stå stadigt i det svåra
Möta oro och ångest - en verktygslåda för att möta och hjälpa patienter/omsorgstagare i affekt
Personalgruppen - all kunskap finns i en personalgrupp som kan prata med varandra
LSS i ljuset av tre perspektiv - brukarens, utförarens och juristens

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska, Danska

Föreläser inom: Beteenden, Hot & våld


Kunskapsområden:
 • förebygga hot & våld
 • god vård och omsorg
 • samtalsterapi
 • ungdomspsykiatri

Intresseanmälan för Henrik Persson

Skicka en kostnadsfri förfrågan direkt till föreläsaren.

Genom att skicka godkänner du våra användarvillkor
Henrik Persson


Övrig Information

Pris: 12.000 - 20.000 kr

Förslag på innehåll:

Hantera ”jobbiga” patienter/omsorgstagare - bygga en kultur som gör att vi kan stå stadigt i det svåra
Möta oro och ångest - en verktygslåda för att möta och hjälpa patienter/omsorgstagare i affekt
Personalgruppen - all kunskap finns i en personalgrupp som kan prata med varandra
LSS i ljuset av tre perspektiv - brukarens, utförarens och juristens

Utgår från Stockholm

Svenska, Engelska, Danska

Föreläser inom: Beteenden, Hot & våld


Kunskapsområden:
 • förebygga hot & våld
 • god vård och omsorg
 • samtalsterapi
 • ungdomspsykiatri
close

Tack för din förfrågan

Ditt meddelande har skickats. Föreläsaren kommer återkomma till dig så fort som möjligt med svar på dina frågor.